فناپ

خدمات

فناوری مالی و پرداخت
فناوری مالی و پرداخت
بیمه و بورس الکترونیک
بیمه و بورس الکترونیک

تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک

پرداخت الکترونیک
پرداخت الکترونیک

بانک‌داری الکترونیک
بانک‌داری الکترونیک
در اهمیت و گستردگی بازار فناوری‌های مالی و پرداخت (فین‌تک) همین بس که بازار شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) به تنهایی گردش مالی بیش از رقم تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) دارد. با توجه به خاستگاه هولدینگ فناپ در گروه مالی پاسارگاد و ماموریت این هولدینگ در توسعه و تکمیل زنجیره ارزشی این گروه در حوزه ICT، فناوری‌های مالی و پرداخت قلب تپنده این هولدینگ و مرکز ثقل توسعه است؛ تا آنجا که چشم‌انداز فناپ نیز بازآفرینی زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان در صنعت مالی و پرداخت ترسیم شده است

برای ارتباط با این برند کلیک کنید.