گروه پردازش هوشمند

خدمات

گروه پردازش هوشمند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از بیست سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب، حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد. در مرحله بعد، به فرآوری و غنی سازی متون پرداخت و سپس با به کارگيری فناوری هاي رايانه ای از قبيل: واسط کاربری مطلوب، جستجوی سريع و ديگر قابليت های لازم، محيط پژوهشی مناسبی را در ارائه محتوای اين متون به گونه ای کارآمد ايجاد نمود و در اين مسير، به توسعه اين امکانات می انديشد.

برای ارتباط با این برند کلیک کنید.