نمایشگاه آنلاین
اندکی صبر...
 شرکت تجاری
۱۷ مرداد ۱۴۰۰

شرکت تجاری
ابتدا می خواهیم به مفهوم تجارت بپردازیم تجارت به مفهوم شراکت میان افراد حقیقی وحقوقی استنباط می شود
ومفهوم شرکت عبارت از قراردادی که اعضا ویا شرکا سود حاصل از سرمایه رامطابق نوع شرکت میان اعضا تقسیم می کند.

حالا به این موضوع می پردازیم که به چه نوع شرکتی،شرکت تجاری می گویند؟

شرکت تجاری به نوعی شرکت عقدی گفته می شود برای انجام امور بازرگانی وبردن سود به موجب قوانین تجاری ومالی انجام می شود.
که این قرارداد باعث پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود.

شخصیت حقوقی تاجر می باشد که با تاسیس شرکت بازرگانی به وجود آمده است.

شرکت تجاری در قانون تعریف های متفاوتی دارند.شرکت تجاری

شرکتی که برای امور تجاری تشکیل می شود مثل شرکت نسبی تضامنی وشرکت با مسئولیت نامحدود.
وشرکت هایی که شکل تجاری دارندوبه خاطر ظاهرشان تجاری تلقی می شوند.که میتواند موضوع تجاری نداشته باشد
مثل شرکت های سهام عام وخاص. شرکتهایی که برای امور مدنی تشکیل شدهاند تنها شکل تجاری دارند ولی شرکتهایی برای امور
تجاری هم از لحاظ موضوع وهم از لحاظ شکل تجاری هستند.

در شرکت مدنی هدف سود نیست وممکن است به صورت غیر ارادی تشکیل شود ولی شرکت تجاری با هدف وقصد سود دهی تشکیل می شود.
در شرکتهای تجاری طبق قانون دارای شخصیت حقوقی جدای از شرکاست .
مادر اینجا می خواهیم به انواع شرکت بازرگانی بپردازیم.

شرکت سهامی

شرکت سهامی که خود به دونوع شرکت تقسیم می شوند، عام وخاص
شرکت سهامی عام که موسسین آن مکلفند که به مردم مراجعه کنند برای تامین مقداری از سرمایه که مراجعه به مردم
از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد. در این شرکت تعدادموسسین باید بیشتراز پنج نفر ویا حداقل پنج نفر باشند.

شرکت سهامی خاص که تمام سرمایه ی آن از طریق موسسین آن تامین می شود وتعداد موسسین باید از سه نفر کمتر باشد .

 

شرکت با مسئولیت محدود که شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده است وفرق میان این شرکت

با شرکت های سهامی در این است که در شرکت محدود به هیچ وجه سهم شرکه صادر نمی شود مگر با رضایت عده ای از شرکا
که سه چهارم سرمایه به انها تعلق داشته باشد ولی در شرکتهای سهامی، سهام منتشر شده قابل نقل وانتقال می باشد وهمچنین
شرکت محدود در صورت پیش بینی د ر اساس نامه با ممنوعیت قانونی وقضایی ویکی از شرکا ،منحل می شود ولی در شرکت های سهام
در این شرایط می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

شرکت تجاری

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی که تحت عنوانی خاص بین یک یا چند نفر شریک ویا سهامدار تشکیل می شود در ابن شرکت سهام سهام داران می تواند
نقل وانتقال پیدا کند وبا فوت ویا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.

شرکت مختلط غیر سهامی که دراین نوع شرکت بازرگانی، شرکت میان دو با چند نفر شریک ضامن ویک یا چند نفر شریک با داشتن مسئوایت
محدود به وجود می آید.ومسئولیت این شرکا به میزان سرمایه ای است که هر کدام در شرکت سرمایه گذاری کرده اند.

شرکت تضامنی که که شرکت هایی هستند که برای کارهای تجاری وتحت عنوان مخصوصی بین دویا چند نفر تشکیل می شود وبرای جلب اعتماد
ثالث واهمیت شخصیت شرکا می باشد.

 

شرکت نسبی که برای انجام امور تجاری وبا عنوان مخصوص بین دو نفر ویا چند نفر به وجود می آید .
شرکت تعاونی تولید ومصرف که به منظور رفع نیازمندی های مشترک میان اعضا می باشد.
شرکت های تجاری وانواع آن خود با توجه به مسئولیت اعضای گروه که شرکای شرکت هستند به چند گروه تقسیم بندی می شود.

چند گروه تقسیم بندی می شود.

  • شرکت های تجاری شخصی
  • شرکت های تجاری سرمایه ای
  • شرکت تجاری کمیتی
  • شرکت بازرگانی مختلط

شرکت بازرگانی شخصی:

در این نوع شرکت بازرگانی مسئولیت شرکا نامحدود است وتعهد شرکا نسبت به تمام دارایی آن تسری دارد.
شرکتهای تجاری مختلط: در این نوع شرکت بازرگانی مسئولیت برخی ازشرکا نامحدود وبرخی دیگر محدود استان دسته از شرکا که
مسئولیت انها محدود به سرمایه ی آنهاست را شریک عادی می گویند؛ وشریک ضامن به شرکایی می گویند که مسئولیت نامحدود دارد.

شرکت تجاری سرمایه ای

مسئولیت شرکا مشخص ومعین است ومحدودبه سرمایه شریک است .در شرکت های سرمایه ای مسولیت شرکا محدود به سرمایه ی ان هاست.
شرکت های تجاری کمیتی: در این شرکتها مسئولیتی بر عهدهی شرکا نیست ووعمدتا برای رفاه وتامین مایحتاج شرکا تشکیل می شود.
شرکت های تجاری برای رسیدن به تجارت موفق وسود وبازدهی باید بتواند محصولات شرکت را به خوبی معرفی کند.
تا بتواند خدمات خودرا به همهی علاقه مندان معرفی کند. نمایشگاههای تجاری از صدها سال پیش نقش مهمی در تجارت ایفا کرده اند.
در ابتدا نمایشگاههای تجاری تنها برای به منظور عرضه ی محصولات ودر مکان های محدود بر گزار می شدند. ولی با افزایش
عرضه وتقاضا وپیشرفت درصنعت نمایشگاهها نقش بسیار مهم وپررنگی در تجارت به دست آوردند.

شرکت در نمایشگاهها برای تعامل بیشتر ونتیجه گرفتن کامل در ارتباط با مخاطبان می باشد.

با شرکت در نمایشگاها ما اطلاعات کاملی از محصولات
وکالاهای شرکت ها در اختیار مخاطبان قرارمیدهیم.

نمایشگاه های تجاری برای حل مشکل توزیع، از راه متمرکز سازی عرضع تقاضا در یک محل مشخص وتعیین شده می باشد.
نمایشگاه های متعددی در شهر واستان ومنطقه برپا می شود .نمایشگاههای تجاری امروز به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند.
نمایشگاهها در سطح وسیع اطلاعات به علاقه مندان ومخاطبان داده وموجبات تبادل وصادرات کالا وخدمت را به وجود میآورد.
پس برای بازار یابی وارتباط با مخاطب ،نمایسگاه می توااند گزینه بسیار مناسب وپر اهمیتی به شمار اید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.